Základná škola Andreja Kmeťa
Ul. M. R. Štefánika 34
934 01 Levice
Základné informácie:
 
Dátum vzniku školy, v súlade so zriaďovacou listinou školy, je 1.september 1960. Odvtedy prešli jej bránami tisícky úspešných absolventov. V roku 2002 škola získala právnu subjektivitu. V rámci využívania svojich kompetencií si ako prioritnú úlohu stanovila skvalitnenie a  inovovanie výchovno-vzdelávacej práce, vzostup úrovne a efektivity výsledkov, úspešnosť absolventov, prácu na projektoch národnej i medzinárodnej úrovni. Plnenie stanoveného cieľa sa prejavilo v dosiahnutých výsledkoch školy, v záujme verejnosti o školu.

Stavba školy je pavilónového typu, čo je výhodou najmä pre žiakov. Vytvára podmienky pre kľudné rovnocenné pracovné prostredie.
V pavilónoch sa okrem kmeňových tried nachádza: učebňa umeleckých výchov (Picassov ateliér), prednáškovo - prezentačná učebňa, zrekonštruovaná telocvičňa, tančiareň, učebne informatickej výchovy, učebne prírodovedných predmetov, jazykové laboratórium, multifunkčná učebňa s príručnou školskou knižnicou, učebňa náboženskej a etickej výchovy, trieda v prírode so zvukovou bariérou od cesty. Samozrejmosťou je najmodernejšia technika - interaktívne tabule, počítače a tablety.

Počas svojej existencie za spolupráce s akreditovanými inštitúciami dopĺňa svoj výchovno-vzdelávací program inovačnými formami, metódami a obsahom výučby žiakov a prípravy pedagogických zamestnancov.
© Základná škola Andreja Kmeťa, all rights reserved.
Online testovanie
PRIHLÁSENIE >>
Výsledky inšpekcie >> STIAHNUŤ<<