Základná škola Andreja Kmeťa
Ul. M. R. Štefánika 34
934 01 Levice
Základné informácie:
 
Dátum vzniku školy, v súlade so zriaďovacou listinou školy, je 1.september 1960. Odvtedy prešlo jej bránami tisícky úspešných absolventov. V roku 2002 škola získala právnu subjektivitu. V rámci využívania svojich kompetencií si ako prioritnú úlohu stanovila skvalitnenie a  inovovanie výchovno-vzdelávacej práce, vzostup úrovne a efektivity výsledkov, úspešnosť absolventov, prácu nad projektami národnej i medzinárodnej úrovni. Plnenie stanoveného cieľa sa prejavilo v dosiahnutých výsledkoch školy, v záujme verejnosti o školu.

Stavba školy je pavilónového typu, čo je výhodou najmä pre žiakov. Vytvára podmienky pre kľudné rovnocenné pracovné prostredie.
            V pavilóne pre 1. - 4. ročník žiakov nestresuje školské zvonenie. Školský režim reguluje spolupráca učiteľ - žiak. Popoludňajšie zamestnanie žiakov pokračuje činnosťou ŠKD.
            Súčasťou pavilónu pre 5. - 9. ročník sú okrem kmeňových tried aj odborné učebne (učebňa informatiky, prírodopisno-chemická učebňa, učebňa Robo-Labu, knižnica, jazyková učebňa, učebňa technickej výchovy a rodinnej prípravy, telocvičňa s relaxačno-regeneračnou cvičebňou).Viac informácií o našej škole nájdete TU
(c) Základná škola Andreja Kmeťa, all rights reserved.
ZATVORIŤ   X
Naše talenty na návšteve u Prezidenta SR