***29. 3. - Rozprávkoland – celoškolské podujatie *** 30. 3. - Triedne ZRPŠ o 15,30 – ISCED 2, o 16,00 – ISCED 1 ***
Základná škola Andreja Kmeťa
Ul. M. R. Štefánika 34
934 01 Levice
Základné informácie:
 
Dátum vzniku školy, v súlade so zriaďovacou listinou školy, je 1.september 1960. Odvtedy prešli jej bránami tisícky úspešných absolventov. V roku 2002 škola získala právnu subjektivitu. V rámci využívania svojich kompetencií si ako prioritnú úlohu stanovila skvalitnenie a  inovovanie výchovno-vzdelávacej práce, vzostup úrovne a efektivity výsledkov, úspešnosť absolventov, prácu na projektoch národnej i medzinárodnej úrovni. Plnenie stanoveného cieľa sa prejavilo v dosiahnutých výsledkoch školy, v záujme verejnosti o školu.

Stavba školy je pavilónového typu, čo je výhodou najmä pre žiakov. Vytvára podmienky pre kľudné rovnocenné pracovné prostredie.
V pavilónoch sa okrem kmeňových tried nachádza: učebňa umeleckých výchov (Picassov ateliér), prednáškovo - prezentačná učebňa, zrekonštruovaná telocvičňa, tančiareň, učebne informatickej výchovy, učebne prírodovedných predmetov, jazykové laboratórium, multifunkčná učebňa s príručnou školskou knižnicou, učebňa náboženskej a etickej výchovy, trieda v prírode so zvukovou bariérou od cesty. Samozrejmosťou je najmodernejšia technika - interaktívne tabule, počítače a tablety.

Počas svojej existencie za spolupráce s akreditovanými inštitúciami dopĺňa svoj výchovno-vzdelávací program inovačnými formami, metódami a obsahom výučby žiakov a prípravy pedagogických zamestnancov.
(c) Základná škola Andreja Kmeťa, all rights reserved.
Priebeh a výsledky komplexnej inšpekcie
2% z dane
Online testovanie
PRIHLÁSENIE >>
PROGRAM ALF Návod pre UČITEĽOV
ZÁPIS detí narodených od 1. septembra 2010 do 31. augusta 2011
do 1. ročníka základnej školy v školskom roku 2017/2018
bude dňa 21. apríla a 22. apríla 2017 nasledovne:
21. apríla 2017 (piatok) od 14.00 hod. - 18.00 hod.
22. apríla 2017 (sobota) od   8.00 hod. - 12.00 hod.

Zápis do 5. ročníka na šk. rok 2017/2018 sa koná od 1.4.2017
v pracovných dňoch od 8:00 do 15:30 hod.

VIAC informácií o zápise prvákov TU
ZATVORIŤ
VIAC informácií o zápise piatakov TU
***29. 3. - Rozprávkoland – celoškolské podujatie *** 30. 3. - Triedne ZRPŠ o 15,30 – ISCED 2, o 16,00 – ISCED 1 ***